امکان ارسال بسته های لگو همراه با مربی برای برگزاری کلاس در خانه وجود دارد

برای کلاس های مادر و کودک حضور مادر در کلاس الزامی است و برای سایر کلاس ها حضور والدین یا یک همراه کودک در خانه الزامی است و نیازی به حضور در کلاس نیست

پس از مشاهده جزییات کلاس ها، فرم درخواست کلاس در خانه را تکمیل کنید تا برای هماهنگی های بیشتر با شما تماس گرفته شود

تعداد ترمطول هر ترمابزارزمان کلاسگروه سنینام دوره
۶دوازده جلسهابزار ساده در منزل مثل لوازم تحریر و ظروفشصت دقیقهیک تا سه سالمادر و کودک نونهالان
۴دوازده جلسهقطعات لگو دوپلو حدود ۴۰ قطعه شصت دقیقه دو تا سه سالمادر و کودک لگو
۳۶یک ماهابزار ساده در منزل مثل لوازم تحریر و ظروف و قطعات لگو سیستمیک تا سه ساعت در روزسه تا شش سالپانسیون
۲دوازده جلسهقطعات لگو دوپلو حدود ۴۰ قطعه شصت دقیقهسه تا چهار سالMFE
۷دوازده جلسهقطعات لگو سیستم (قطعات ریز) حدود ۱۰۰ قطعهشصت دقیقهچهار تا شش سالBasic
۲دوازده جلسهاسباب بازی و تلفن هوشمندشصت دقیقههفت تا نه ساللگوموشن
۴دوازده جلسهبسته ریاضی لگو - کاربرگ جلساتشصت دقیقهشش تا هشت سالMore To Math
۴دوازده جلسهبسته استوری استارتر لگوشصت دقیقههفت تا نه سالStory Starter
۲دوازده جلسهبسته مکانیک مقدماتی لگوشصت دقیقههشت تا ده سالESM
۴دوازده جلسهبسته روباتیک مقدماتی لگو (Milo) - کامپیوترشصت دقیقهنه تا یازده سالWeDo
۲دوازده جلسهبسته مکانیک لگونود دقیقهده تا یازده سالF&M
۴دوازده جلسهبسته روباتیک پیشرفته لگو (EV3) - کامپیوترنود دقیقهبالای یازده سالRobotic