نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات با حمایت لگوی آموزشی

نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات با حمایت لگوی آموزشی
نخستین همایش و کارگاه تخصصی آموزشی طراحی خدمات مبتنی بر روش‌شناسی نامان از تاریخ 19 تا 22 دی ماه 1394در دانشکده‌ی طراحی صنعتی دانشگاه تهران با همکاری مرکز طبی کودکان دکتر قریب و با حمایت اداره کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران و مؤسسه الگوی آموزشی ساخت و اندیشه‌ی یکتا (نمایندگی انحصاری لگوی آموزشی در ایران) برگزار شد.  ١٣٩٤/١٠/٢٥ […]
Read More