افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر بندرعباس

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر بندرعباس

آدرس: بندرعباس، گلشهر جنوبی، خیابان حکمت، جنب کنسولگری هند

مدیر نمایندگی: هانیه پویا

کد پستی: 11031215

تلفن: 07633661748

تلفن همراه: 091736363151

ایمیل: hanieh.pooya@yahoo.com

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/