افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر تنکابن

افتتاح نمایندگی لگوی آموزشی در شهر تنکابن

نمایندگی لگوی آموزشی در شهر تنکابن افتتاح شد.

آدرس: تنکابن، جنب پل چشمه کیله، کوچه شهید پورتقی

تلفن: 09127965243

مدیر نمایندگی: شادی نیکنام

/*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*/