group-2
دفتر مرکزی
%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
سه روز از ساعت ۹ تا۱۷

 هزینه شرکت در دوره‌های تربیت مربی لگوی آموزشی، به ازای هر یک روز 4500000 ریال می‌باشد.

مربیان دوره مادر و کودک

IMG_4933
پریسا ارباب