group-2
دفتر مرکزی
%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86
سه روز از ساعت ۹ تا۱۷

 هزینه شرکت در دوره‌های تربیت مربی لگوی آموزشی، به ازای هر یک روز 4500000 ریال می‌باشد.

TBS مربیان دوره

IMG_4933
پریسا ارباب
IMG_0383
محمدرضا شهیدی
IMG_5034aaaa
محمد مهدی افشار آزاد